PDF Drukuj Email

PODJĘCIE PRACY


Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity DZ. U. Z 2016 r. poz. 645 ) bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500zł (art. 119 ustawy).


Zawiadomienie o podjęciu zatrudnienia można przesłać :
faksem  22-775-92-42 do 44 wew. 135
pocztą   

e-mailem w formie skanu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub osobiście w siedzibie urzędu w pokoju nr 10 w sekretariacie

Nasz adres:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Słowackiego 6
05-100 Nowy Dwór Maz.
Fax 22 775-28-55 wew.135

 

 

Zawiadomienie - Oświadczenie bezrobotnego o podjęciu pracy można pobrać z zakładki druki do pobrania - Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

 

 

Osoby posiadające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, mają możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (art. 48 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W przypadku, gdy w wyniku skierowania przez Urząd Pracy ww. osoba bezrobotna  podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, może ubiegać się o dodatek aktywizacyjny w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1,  przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. (art. 48 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W przypadku, gdy  ww. osoba bezrobotna z własnej inicjatywy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, może się ubiegać o dodatek aktywizacyjny w  wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek (art. 48 ust. 1 pkt. 2 i ust.3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku nie wcześnie niż podjęcie pracy
Wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym zatrudnienie prosimy składać tak jak ww zgłoszenie o podjęciu pracy
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego można pobrać z zakładki druki do pobrania
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku (art. 48 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):

 

 

  1. skierowania bezrobotnego przez Urząd do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane,
  2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony, lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
  3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,
  4. przebywania na urlopie bezpłatnym.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity DZ. U. Z 2016 r. poz. 645 ) (Rozp. I) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U.  z 2014, poz. 1189).

 
 

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama