PDF Drukuj Email
Spis treści
Aktualności
Archiwum
Wszystkie strony

 

 

 

 

 

18.03.2015r.

P R A C O D A W C O


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim  OGŁASZA NABÓR wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego /KFS/ na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W roku 2015 środki KFS przeznaczone zostały wyłącznie na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców w wieku 45 lat i więcej.
*Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń - do wyczerpania limitu środków KFS.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem  poczty /kuriera w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 6 (pokój nr 10  I piętro – Sekretariat) lub w Filii w Nasielsku, ul. Płońska 43.

Wnioski pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego /KFS/ na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego można pobrać osobiście, w siedzibie Urzędu w pok. nr 1 lub (druk do pobrania) --> Pobierz

Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać tutaj

 

09.03.2015r.

 

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

realizuje projekt:

"Nowe kompetencje – nowy zawód i przyszłość"

po więcej  informacji na temat udziału w projekcie zapraszamy   na stronę www.pckciechanow.pl

 

 

 

18.02.2015

W dniu 17 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy. Na posiedzeniu został wybrany przewodniczący Rady, którym został Pan Krystian Buszta. Więcej informacji znajduje się w zakładce Powiatowa Rada Rynku Pracy.

 

 

Nowy Dwór Mazowiecki  27 stycznia 2015 r.

 

Do pracowników

Powiatowego Urzędu Pracy

w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

Drodzy Pracownicy

Dziś nasze święto. 27 stycznia został ustanowiony jako Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Dzień szczególny, bo historycznie mocno zakorzeniony. Właśnie 27 stycznia 1919 r Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał bardzo nowatorski jak na ówczesne czasy „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami”. Biorąc pod uwagę ponad dziewięćdziesięcioletnią historię  polskich służb zatrudnienia można stwierdzić, iż dla tej grupy pracowników bardzo ważne było i nadal jest wykonywanie obowiązków związanych z niesieniem pomocy i rozwiązywaniem problemów zawodowych osób, które napotykają trudności na rynku pracy.  Kolejne przedziały w historii polskich służb zatrudnienia i zmieniające się  warunki narzucały konieczność wprowadzania kolejnych zmian, których celem było dążenie do usprawnienia funkcjonowania służb zatrudnienia  i poprawy obsługi osób bezrobotnych. Dziś  to dobrze zorganizowane i nowoczesne służby, zatrudniające  wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników niosących pomoc potrzebującym.

Wykonując te niejednokrotnie bardzo skomplikowane i często niedoceniane zadania, nie boicie się wyzwań i jesteście w stanie podołać wysokim wymaganiom. Świadczą o tym osiągane przez nasz urząd wyniki, a także pozytywne sygnały  na temat  Waszej pracy  i  wysiłku, jaki wkładacie w realizację usług aby zapewnić wysoki poziom satysfakcji odbiorcom tych usług. Jest to szczególnie cenne, zwłaszcza w czasie kiedy poziom bezrobocia jest nadal wysoki, a o pracę trudno.

W tym dniu pragnę Wam wszystkim serdecznie podziękować za codzienny wysiłek i zaangażowanie. Praca w urzędzie pracy to codzienny kontakt z klientem, często bardzo trudnym klientem. Stawia to przed Wami ogromne wyzwania. Oprócz wiedzy merytorycznej, cechuje Was empatia, umiejętność pracy w zespole, ale także w stresie. To właśnie Wy i Wasz potencjał wpływa z jednej  strony na realizację zadań, a z drugiej strony na wizerunek urzędu i jego postrzeganie przez klientów.

Życzę Wam aby realizacja nowej polityki rynku pracy pomogła osiągnąć bardzo dobre efekty, które przełożą się na poprawę sytuacji na nowodworskim rynku pracy, a Wam dała poczucie satysfakcji w sferze osobistej i zawodowej.


Z wyrazami szacunku

Jadwiga Popielska

Dyrektor Powiatowego Urzędu PracyŻyczenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składa Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz czytaj więcej...


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składa Senator Rzeczpospolitej Polskiej Anna Aksamit  czytaj więcej...


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składa Dyrekcja Departamentu Rynku Pracy czytaj więcej...

 

 

 

ZAPRASZAMY do korzystania z uruchomionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, na którym zamieszczane są aktualne informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców -->> www.psz.praca.gov.pl

 

13.01.2015

SZANOWNI   PAŃSTWO  !

INFORMUJEMY, ŻE  OTRZYMALIŚMY DECYZJĘ FINANSOWĄ NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA  I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W 2015 ROKU.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW JAK RÓWNIEŻ OSOBY BEZROBOTNE  NA WSZYSTKIE AKTYWNE FORMY.

09.12.2014

Zapraszamy do współpracy w zakresie planowania szkoleń na rok 2015:

 • pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz wszystkich Partnerów rynku pracy.

---> Czytaj więcej

 

09.12.2014

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że zakończył się nabór wniosków  o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na  sfinansowanie kosztów szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione w ramach realizowanego projektu PO KL „Czas działania” Działanie 6.1,, Poddziałanie  6.1.3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

20.11.2014- aktualizacja

Szanowni Państwo !
Powiatowy Urząd Pracy  rozpoczął  ostatni VII etap w okresie programowania /01.01.2014 - 31.12.2014/ realizacji projektu „Czas działania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Informujemy, że Powiatowy Urząd pracy dokonał zmian w projekcie POKL "Czas działania" Poddziałanie 6.1.3. Z udziału w projekcie mogą skorzystać także osoby bezrobotne nie kwalifikujące się do grupy docelowej stanowiącej kryterium dostępu w projekcie POKL tzw. osoby pozostałe.

W związku z powyższym zachęcamy osoby bezrobotne do składania formularzy na poniższe formy wsparcia, tj.:

 

I. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wymienionych poniżej grup osób bezrobotnych:

- osoby powyżej 50 r. ż. 1 kobieta, 3 mężczyzn

II. Sfinansowanie kosztów szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione w ramach których mogą być skierowane niżej wymienione grupy bezrobotnych:

- osoby bezrobotne w wieku 15 - 24
1 kobieta

 

Z udziału w projekcie będą mogły skorzystać osoby bezrobotne będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które jeszcze nie brały udziału w projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 2008-2013 współfinansowanych ze środków unijnych.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby  do składania wniosków. Formularze oraz kryteria można pobrać ze strony internetowej Urzędu  w zakładce USŁUGI RYNKU PRACY, w siedzibie urzędu pokój 14, a także w filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pok. nr 14 lub pod nr. tel. 22 775 92 42 wew. 121 lub 122. W przypadku pytań w sprawie sfinansowania szkoleń proszę o zgłaszanie się do pokoju nr 2 lub pod nr tel. 22 775 92 42 wew. 112.


 

12.11.2014

PRACODAWCO
Chcesz  zwiększyć swoje szanse na rynku?
Chcesz stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym przedsiębiorcą?
To proste!


Sięgnij po środki z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego i podnieś kompetencje swoje oraz swoich pracowników.
KFS jest nowym instrumentem polityki rynku pracy utworzonym z myślą o kształceniu ustawicznym pracodawców oraz pracowników. Zgodnie z ustaleniami Ministra do spraw pracy
i Rady Rynku Pracy w latach 2014-2015 ze środków KFS mogą korzystać pracodawcy oraz pracownicy w wieku 45 lat i więcej. Możliwe jest otrzymanie nawet do 100% finansowania kosztów....---> Czytaj więcej

 

12.11.2014

Szanowni Państwo !
Powiatowy Urząd Pracy  rozpoczął  ostatni VII etap w okresie programowania /01.01.2014 - 31.12.2014/ realizacji projektu „Czas działania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Informujemy, że Powiatowy Urząd pracy dokonał zmian w projekcie POKL "Czas działania" Poddziałanie 6.1.3. Z udziału w projekcie mogą skorzystać także osoby bezrobotne nie kwalifikujące się do grupy docelowej stanowiącej kryterium dostępu w projekcie POKL tzw. osoby pozostałe.

W związku z powyższym zachęcamy osoby bezrobotne do składania formularzy na poniższe formy wsparcia, tj.:

 

I. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wymienionych poniżej grup osób bezrobotnych:

- osoby powyżej 50 r. ż. 1 kobieta, 5 mężczyzn
- osoby bezrobotne niepełnosprawne 1 mężczyzna

 

II. Sfinansowanie kosztów szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione w ramach których mogą być skierowane niżej wymienione grupy bezrobotnych:

- osoby bezrobotne w wieku 15 - 24
1 kobieta
- osoby powyżej 50 r. ż. 1 mężczyzna
- osoby nie kwalifikujące się do ww grup, tzw pozostałe

4 kobiety, 2 mężczyzn

- osoby bezrobotne niepełnosprawne 1 kobieta

 

Z udziału w projekcie będą mogły skorzystać osoby bezrobotne będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które jeszcze nie brały udziału w projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 2008-2013 współfinansowanych ze środków unijnych.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby  do składania wniosków. Formularze oraz kryteria można pobrać ze strony internetowej Urzędu  w zakładce USŁUGI RYNKU PRACY, w siedzibie urzędu pokój 14, a także w filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pok. nr 14 lub pod nr. tel. 22 775 92 42 wew. 121 lub 122. W przypadku pytań w sprawie sfinansowania szkoleń proszę o zgłaszanie się do pokoju nr 2 lub pod nr tel. 22 775 92 42 wew. 112.


 

13.08.2014

Szanowni Państwo!


Informujemy, że nabór wniosków w zakresie organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych zostaje wstrzymany z dniem 11.08.2014 r. ze względu na zaangażowane już środki finansowe Funduszu Pracy.
Jednocześnie informuję, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych informacja o przyjmowaniu wniosków na programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zostanie umieszczona w tablicach informacyjnych urzędu oraz na stronie internetowej www.pupndm.pl

29.07.2014

Szanowni Państwo !

Informujemy, że wstrzymany zostaje nabór wniosków o zorganizowanie stażu na dotychczasowych zasadach.

Z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmieniły sie zasady kierowania osób na staż.

Wprowadzony został obowiązek profilowania pomocy dla osób bezrobotnych.  Indywidualizacja pomocy oraz przeprowadzony Indywidualny Plan  Działania  wskazuje  na dostosowanie odpowiedniej pomocy  do potrzeb bezrobotnego zgodnie z ustalonym profilem pomocy  co zwiększa szanse bezrobotnego na rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje  formę  aktywizacji w ramach bonów stażowych,  których  zasadność  przyznania  osobie  bezrobotnej wynika właśnie z ustalonego profilu i przeprowadzonego IPD.

Bon stażowy wydany bezrobotnemu  stanowi gwarancję  skierowania  do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego  na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się  do zatrudnienia  bezrobotnego  po zakończonym stażu  przez okres 6 kolejnych miesięcy.

 

 

23.07.2014

Szanowni Państwo,

informujemy, że znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zmiany obowiązują od 27 maja 2014 r.) wprowadziła do katalogu dotychczas funkcjonujących/wykorzystywanych form pomocy dodatkowe, nowe adresowane do wszystkich lub do wybranych grup bezrobotnych.
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim od sierpnia 2014 r. przystępuje do realizacji dwóch z nich:
1) BON STAŻOWY dla 10 osób bezrobotnych ---> czytaj więcej
2) BON SZKOLENIOWY dla 5 osób bezrobotnych --->czytaj więcej
Skorzystać z tego rodzaju pomocy mogą osoby bezrobotne, które:

 • posiadają status osoby bezrobotnej
 • nie ukończyły 30 roku życia
 • nie mają doświadczenia zawodowego i nie odbywały stażu
 • wskażą pracodawcę, który zobowiąże się do zatrudnienia po zakończeniu stażu
 • uprawdopodobnią podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej po ukończonym szkoleniu
 • mają ustalony profil pomocy oraz sporządzony na jego podstawie indywidualny plan działania uwzględniający jako zasadny jeden z wymienionych rodzajów wsparcia

Jeśli  jesteś zainteresowany proponowaną pomocą i spełniasz określone wyżej kryteria zgłoś się do swojego DORADCY KLIENTA, z którym omówicie możliwości i warunki ubiegania się o wymienione wsparcie.

 

20.06.2014

Elektroniczna rejestracja oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 01.06.2014r. wszystkie podmioty (firmy lub osoby fizyczne) planujące zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy mogą wypełnić „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi” poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na portalu www.praca.gov.pl.
Po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego można zgłosić się w celu podpisania i odbioru oświadczenia we właściwym dla miejsca siedziby podmiotu PUP w Nowym Dworze Maz. pok.11 piętro I lub Filii w Nasielsku.
Zachęcamy do korzystania z tej formy rejestracji oświadczeń

 

 

 

27.05.2014

UWAGA !!!

W związku  z wejściem w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 598) nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych zostaje wstrzymany do czasu wejście w życie rozporządzenia  krajowego regulującego szczegółowy sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych.

 

 

27.05.2014

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 27 maja 2014r weszła w życie znowelizowana Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z powyższym sukcesywnie  będą wprowadzane zmiany do istniejących wniosków, jak również nowe wnioski, na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

14.05.2014

Szanowni Państwo !
Powiatowy Urząd Pracy  rozpoczął  ostatni VII etap w okresie programowania /01.01.2014 - 31.12.2014/ realizacji projektu „Czas działania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Informujemy, że prowadzimy nabór wniosków w ramach projektu systemowego na poniższe formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz pracodawców tj:

I. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wymienionych poniżej grup osób bezrobotnych:

- osoby bezrobotne do 25 r. ż. 1 kobieta
- osoby powyżej 50 r. ż. 4 kobiety, 8 mężczyzn
- osoby bezrobotne niepełnosprawne 1 kobieta, 3 mężczyzn
- osoby długotrwale bezrobotne 6 kobiet, 15 mężczyzn
- osoby pozostałe nie kwalifikujące się do żadnej z ww. grup. 1 mężczyzna


II. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach której  mogą być skierowane niżej wymienione  grupy osób bezrobotnych:

- osoby bezrobotne do 25 r. ż. 1 mężczyzna
- osoby powyżej 50 r. ż. 2 mężczyzn
- osoby bezrobotne niepełnosprawne                                    
1 kobieta

 


Zgodnie z Planem Działania na lata 2014-2015 POKL
z udziału w projekcie będą mogły skorzystać osoby bezrobotne będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które jeszcze nie brały udziału w projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 2008-2013 współfinansowanych ze środków unijnych.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby  do składania wniosków. Formularze oraz kryteria można pobrać ze strony internetowej Urzędu  w zakładce USŁUGI RYNKU PRACY, w siedzibie urzędu pokój 14, a także w filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pok. nr 14 lub pod nr. tel. 22 775 92 42 wew. 121 lub 122.

 

29.04.2014

WAŻNE OGŁOSZENIE DLA MŁODZIEŻY
Powiatowy Urząd Pracy  przystąpił do ostatniego naboru na staże w ramach kończącego się projektu „Czas działania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ---> Czytaj więcej

23.04.2014

Gratulacje i podziękowania za owocną współpracę mającą na celu dobro mieszkańców Powiatu Nowodworskiego i efektywne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej na lata 2007-2013. ---> Czytaj więcej

 

15.04.2014

Szanowni Państwo !
Powiatowy Urząd Pracy  rozpoczął  ostatni VII etap w okresie programowania /01.01.2014 - 31.12.2014/ realizacji projektu „Czas działania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Informujemy, że prowadzimy nabór wniosków w ramach projektu systemowego na poniższe formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz pracodawców tj:

I. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wymienionych poniżej grup osób bezrobotnych:

- osoby bezrobotne do 25 r. ż. 1 kobieta
- osoby powyżej 50 r. ż. 5 kobiet, 8 mężczyzn
- osoby bezrobotne niepełnosprawne 1 kobieta, 3 mężczyzn
- osoby długotrwale bezrobotne 10 kobiet, 13 mężczyzn
- osoby pozostałe nie kwalifikujące się do żadnej z ww. grup. 2 kobiety, 11 mężczyzn


II. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach której  mogą być skierowane niżej wymienione  grupy osób bezrobotnych:

- osoby bezrobotne do 25 r. ż. 1 mężczyzna
- osoby powyżej 50 r. ż. 2 mężczyzn
- osoby bezrobotne niepełnosprawne                                    
1 kobieta
- osoby długotrwale bezrobotne 7 kobiet, 10 mężczyznZgodnie z Planem Działania na lata 2014-2015 POKL
z udziału w projekcie będą mogły skorzystać osoby bezrobotne będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które jeszcze nie brały udziału w projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 2008-2013 współfinansowanych ze środków unijnych.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby  do składania wniosków. Formularze oraz kryteria można pobrać ze strony internetowej Urzędu  w zakładce USŁUGI RYNKU PRACY, w siedzibie urzędu pokój 14, a także w filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pok. nr 14 lub pod nr. tel. 22 775 92 42 wew. 121 lub 122.

18.03.2014

Szanowni Państwo !
Powiatowy Urząd Pracy  rozpoczął  ostatni VII etap w okresie programowania /01.01.2014 - 31.12.2014/ realizacji projektu „Czas działania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Informujemy, że prowadzimy nabór wniosków w ramach projektu systemowego na poniższe formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz pracodawców tj:

I. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wymienionych poniżej grup osób bezrobotnych:

- osoby bezrobotne do 25 r. ż. 2 kobiety, 1 mężczyzna
- osoby powyżej 50 r. ż. 6 kobiet, 10 mężczyzn
- osoby bezrobotne niepełnosprawne 1 kobieta, 3 mężczyzn
- osoby długotrwale bezrobotne 10 kobiet, 19 mężczyzn
- osoby pozostałe nie kwalifikujące się do żadnej z ww. grup. 4 kobiety, 12 mężczyzn


II. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach której  mogą być skierowane niżej wymienione  grupy osób bezrobotnych:

- osoby bezrobotne do 25 r. ż. 1 kobieta, 1 mężczyzna
- osoby powyżej 50 r. ż. 1 kobieta, 2 mężczyzn
- osoby bezrobotne niepełnosprawne 1 kobieta
- osoby długotrwale bezrobotne 7 kobiet, 10 mężczyzn
- osoby pozostałe nie kwalifikujące się do żadnej z ww. grup. 1 kobieta


Zgodnie z Planem Działania na lata 2014-2015 POKL
z udziału w projekcie będą mogły skorzystać osoby bezrobotne będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które jeszcze nie brały udziału w projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 2008-2013 współfinansowanych ze środków unijnych.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby  do składania wniosków. Formularze oraz kryteria można pobrać ze strony internetowej Urzędu  w zakładce USŁUGI RYNKU PRACY, w siedzibie urzędu pokój 14, a także w filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pok. nr 14 lub pod nr. tel. 22 775 92 42 wew. 121 lub 122.

10.01.2014

Szanowni Państwo !

Powiatowy Urząd Pracy  rozpoczął  ostatni VII etap w okresie programowania /01.01.2014 - 31.12.2014/ realizacji projektu „Czas działania” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informujemy, że ogłaszamy nabór wniosków w ramach projektu systemowego na poniższe formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz pracodawców tj:

 • organizację stażu - w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski, w których pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu,
 • organizację szkoleń - w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski, które zawierają oświadczenie pracodawcy  o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym szkoleniu,
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Zgodnie z Planem Działania na lata 2014-2015 POKL z udziału w projekcie będą mogły skorzystać osoby bezrobotne będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które jeszcze nie brały udziału w projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 2008-2013 współfinansowanych ze środków unijnych w szczególności:

 • osoby młode do 25 roku życia w tym osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby, które utraciły zatrudnienie  w instytucjach sektora oświaty będące w rejestrze PUP na dzień 31.12.2013r. i które nie korzystały z instrumentów oraz usług rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby pozostałe nie kwalifikujące się do żadnej z ww. grup.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania wniosków. Formularze oraz kryteria można pobrać ze strony internetowej Urzędu  w zakładce USŁUGI RYNKU PRACY, w siedzibie urzędu pokój 14, a także w filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pok. nr 14 lub pod nr. tel. 22 775 92 42 do 44 wew. 121 lub 122.

 

 

 Poprawiony: środa, 18 marca 2015 10:12
 
 

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama