PDF Drukuj Email
Spis treści
Aktualności
Archiwum
Wszystkie strony

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2015r.

Szanowni Państwo !


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczął od 01.01.2015 r. -31.12.2015 r. realizację projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (I)" w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat bez pracy, należących do  I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą  w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).


W związku z powyższym prowadzimy nabór wniosków w ramach projektu PO WER na poniższą formę wsparcia tj:
I. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  dla wymienionych poniżej grup osób bezrobotnych:
a) osoby długotrwale bezrobotne w wieku 18-29 lat należące do I lub II profilu pomocy
- do 25 roku życia (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy), pow. 25 roku życia (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) - 5 mężczyzn
II. Szkolenia dla wymienionych poniżej grup osób bezrobotnych:
a) osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat należące do I lub II profilu pomocy - 16 kobiet, 4 mężczyzn
b) osoby długotrwale bezrobotne w wieku 18-29 lat należące do I lub II profilu pomocy
- do 25 roku życia (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy), pow. 25 roku życia (osoby bezrobotne  nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) - 6 kobiet
c) osoby bezrobotne niepełnosprawne w wieku 18-29 lat należące do I lub II profilu pomocy - 2 mężczyzn


W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania wniosków.
Formularze oraz kryteria można pobrać ze strony internetowej Urzędu  w zakładce USŁUGI RYNKU PRACY, w siedzibie urzędu pokój 14, a także  w filii Nasielsk. W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pok. nr 14 lub pok. nr 1 (szkolenia) pod nr tel.  22 775 92 42 wew. 121 lub 122 lub w przypadku szkoleń wew. 127.

 

08.10.2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY  w Nowym Dworze Mazowieckim  rozpoczął od 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. realizację projektu :
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (I)"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy              
- projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ogólna kwota realizowanego projektu wynosi  1 784 300,00 zł.


Celem głównym projektu jest: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia tj. 210 os (112k, 98m) pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim do końca 2015 roku.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim  w tym w szczególności do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i są to:
1. osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
2. osoby  niepełnosprawne w wieku 18-29 lat, należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),  
3. osoby długotrwale bezrobotne wieku 18-29 lat, należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).


W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
1. staż - 100 os. ( 58k, 42m)
2. szkolenia indywidualne - 61 os. (25k, 36m)
3. bony szkoleniowe - 15 os. (6k, 9m)
4. prace interwencyjne - 10 os. ( 6k, 4m)
5. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 24 os. (9k, 15m)

 

30.07.2015r.

SZANOWNI PRACODAWCY !

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim dysponuje jeszcze środkami na tworzenie nowych miejsc pracy,

zachęcamy do współpracy i składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy
w szczególności z branży produkcyjnej i usługowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 775-92-42 wew. 121, 122

oraz na naszej stronie internetowej www.pupndm.pl

w zakładce „Usługi rynku pracy”.

27.07.2015r.

Przerwa w dostawie prądu

Na podstawie informacji uzyskanej z PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo informujemy, że w dniu 04.08.2015 roku (wtorek) w godzinach 8.00-15.00  nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.
Spowoduje to ograniczenia w obsłudze klientów naszego urzędu. Ze względu na brak dostępu do systemu informatycznego nie możliwa będzie rejestracja osób bezrobotnych. Obsługa klientów będzie ograniczona do udzielania ustnych informacji.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia. Osoby, które nie muszą tego dnia korzystać z usług urzędu pracy zapraszamy w innym terminie.

 

 

09.06.2015r.

JESTEŚ  OSOBĄ  BEZROBOTNĄ,  KTÓRA  NIE  PRZEKROCZYŁA   30  ROKU  ŻYCIA
nie odkładaj tego na później!!!
JUŻ  TERAZ  SKORZYSTAJ  Z  ATRAKCYJNYCH  DLA  CIEBIE  FORM  POMOCY JAKIMI  SĄ:

BON ZATRUDNIENIOWY --->czytaj więcej
BON STAŻOWY
---> czytaj więcej

 

 

02.06.2015r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – doradcy zawodowego - UMOWA NA ZASTĘPSTWO czytaj więcej...

 

 

 

19.05.2015r.

Skorzystaj z atrakcyjnej formy finansowania szkolenia jaką jest

BON SZKOLENIOWY

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30 roku życia, chcesz uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub umiejętności, Powiatowy Urząd Pracy może na Twój wniosek przyznać Ci bon szkoleniowy. Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez Ciebie szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • przejazdu na szkolenia w wysokości:

do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
od 150 zł 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;

 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:

do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
powyżej 1 100 zł do 1 500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Aby otrzymać bon szkoleniowy musisz spełniać poniższe kryteria:
- nie znalazłaś/eś lub nie otrzymałaś/eś w Powiatowym Urzędzie Pracy oferty odpowiedniej pracy,
- masz kwalifikacje i umiejętności niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
- szkolenie zwiększy Twoje szanse na znalezienie pracy;
- wybrane przez Ciebie szkolenie zostało uwzględnione w Indywidualnym Planie Działania.


Bon szkoleniowy jest przyznawany na Twój pisemny wniosek. Wniosek musi zawierać uzasadnienie, że po uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpoczniesz własną działalność gospodarczą.

WAŻNE!

 • Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.
 • Instytucja szkoleniowa, która będzie przeprowadzać szkolenie w ramach bonu szkoleniowego, musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 • PUP zastrzega sobie możliwość skierowania na szkolenie do innej instytucji szkoleniowej niż wskazana we wniosku.

 

 

12.05.2015r.

W odpowiedzi na coraz wyższy poziom bezrobocia ludzi młodych w Europie, Komisja Europejska podjęła działania mające na celu wsparcie młodych w podejmowaniu zatrudnienia. Z inicjatywy Unii Europejskiej ustanowiono
GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY.


Jest to program skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej, którego celem jest zapewnienie młodym ludziom w wieku do 25 lat – którzy nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu -  dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.
Pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach której publikowane są informacje dotyczące:

 • programu „Gwarancje dla młodzieży” - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
 • oferty dla młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
 • realizatorów programu – zadań realizowanych w ramach programu przez: Ministrestwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Strona „Gwarancje dla młodzieży” grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł – zarówno Funduszu Pracy jak i środków Unii Europejskiej ( w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalnie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 oraz projektów realizowanych przez Urzędy Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy). Strona zawiera również informacje istotne dla podmiotów, które zaangażowane będą w realizację projektów. Oprócz treści centralnych na stronie zamieszczono przekierowania do stron Wojewódzkich Urzędów Pracy i innych podmiotów zaangażowanych w realizację programu.

Zachęcamy do zapoznania się z programem „Gwarancje dla młodzieży” oraz do korzystania z informacji zamieszczanych na stronie internetowej programu.

 

18.03.2015r.

P R A C O D A W C O


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim  OGŁASZA NABÓR wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego /KFS/ na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W roku 2015 środki KFS przeznaczone zostały wyłącznie na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców w wieku 45 lat i więcej.
*Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń - do wyczerpania limitu środków KFS.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem  poczty /kuriera w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 6 (pokój nr 10  I piętro – Sekretariat) lub w Filii w Nasielsku, ul. Płońska 43.

Wnioski pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego /KFS/ na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego można pobrać osobiście, w siedzibie Urzędu w pok. nr 1 lub (druk do pobrania) --> Pobierz

Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać tutaj

 

09.03.2015r.

 

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

realizuje projekt:

"Nowe kompetencje – nowy zawód i przyszłość"

po więcej  informacji na temat udziału w projekcie zapraszamy   na stronę www.pckciechanow.pl

 

 

 

18.02.2015

W dniu 17 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy. Na posiedzeniu został wybrany przewodniczący Rady, którym został Pan Krystian Buszta. Więcej informacji znajduje się w zakładce Powiatowa Rada Rynku Pracy.

 

 

Nowy Dwór Mazowiecki  27 stycznia 2015 r.

 

Do pracowników

Powiatowego Urzędu Pracy

w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

Drodzy Pracownicy

Dziś nasze święto. 27 stycznia został ustanowiony jako Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Dzień szczególny, bo historycznie mocno zakorzeniony. Właśnie 27 stycznia 1919 r Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał bardzo nowatorski jak na ówczesne czasy „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami”. Biorąc pod uwagę ponad dziewięćdziesięcioletnią historię  polskich służb zatrudnienia można stwierdzić, iż dla tej grupy pracowników bardzo ważne było i nadal jest wykonywanie obowiązków związanych z niesieniem pomocy i rozwiązywaniem problemów zawodowych osób, które napotykają trudności na rynku pracy.  Kolejne przedziały w historii polskich służb zatrudnienia i zmieniające się  warunki narzucały konieczność wprowadzania kolejnych zmian, których celem było dążenie do usprawnienia funkcjonowania służb zatrudnienia  i poprawy obsługi osób bezrobotnych. Dziś  to dobrze zorganizowane i nowoczesne służby, zatrudniające  wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników niosących pomoc potrzebującym.

Wykonując te niejednokrotnie bardzo skomplikowane i często niedoceniane zadania, nie boicie się wyzwań i jesteście w stanie podołać wysokim wymaganiom. Świadczą o tym osiągane przez nasz urząd wyniki, a także pozytywne sygnały  na temat  Waszej pracy  i  wysiłku, jaki wkładacie w realizację usług aby zapewnić wysoki poziom satysfakcji odbiorcom tych usług. Jest to szczególnie cenne, zwłaszcza w czasie kiedy poziom bezrobocia jest nadal wysoki, a o pracę trudno.

W tym dniu pragnę Wam wszystkim serdecznie podziękować za codzienny wysiłek i zaangażowanie. Praca w urzędzie pracy to codzienny kontakt z klientem, często bardzo trudnym klientem. Stawia to przed Wami ogromne wyzwania. Oprócz wiedzy merytorycznej, cechuje Was empatia, umiejętność pracy w zespole, ale także w stresie. To właśnie Wy i Wasz potencjał wpływa z jednej  strony na realizację zadań, a z drugiej strony na wizerunek urzędu i jego postrzeganie przez klientów.

Życzę Wam aby realizacja nowej polityki rynku pracy pomogła osiągnąć bardzo dobre efekty, które przełożą się na poprawę sytuacji na nowodworskim rynku pracy, a Wam dała poczucie satysfakcji w sferze osobistej i zawodowej.


Z wyrazami szacunku

Jadwiga Popielska

Dyrektor Powiatowego Urzędu PracyŻyczenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składa Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz czytaj więcej...


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składa Senator Rzeczpospolitej Polskiej Anna Aksamit  czytaj więcej...


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składa Dyrekcja Departamentu Rynku Pracy czytaj więcej...

 

 

 

ZAPRASZAMY do korzystania z uruchomionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, na którym zamieszczane są aktualne informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców -->> www.psz.praca.gov.pl

 

13.01.2015

SZANOWNI   PAŃSTWO  !

INFORMUJEMY, ŻE  OTRZYMALIŚMY DECYZJĘ FINANSOWĄ NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA  I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W 2015 ROKU.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW JAK RÓWNIEŻ OSOBY BEZROBOTNE  NA WSZYSTKIE AKTYWNE FORMY.

09.12.2014

Zapraszamy do współpracy w zakresie planowania szkoleń na rok 2015:

 • pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz wszystkich Partnerów rynku pracy.

---> Czytaj więcej

 

 

 Poprawiony: czwartek, 08 października 2015 09:12
 
 

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama