PDF Drukuj Email
Spis treści
Aktualności
archiwum wiadomości
Wszystkie strony

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2014

Szanowni Państwo !
Powiatowy Urząd Pracy  rozpoczął  ostatni VII etap w okresie programowania /01.01.2014 - 31.12.2014/ realizacji projektu „Czas działania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Informujemy, że prowadzimy nabór wniosków w ramach projektu systemowego na poniższe formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz pracodawców tj:

I. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wymienionych poniżej grup osób bezrobotnych:

- osoby bezrobotne do 25 r. ż. 1 kobieta
- osoby powyżej 50 r. ż. 5 kobiet, 8 mężczyzn
- osoby bezrobotne niepełnosprawne 1 kobieta, 3 mężczyzn
- osoby długotrwale bezrobotne 10 kobiet, 13 mężczyzn
- osoby pozostałe nie kwalifikujące się do żadnej z ww. grup. 2 kobiety, 11 mężczyzn


II. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach której  mogą być skierowane niżej wymienione  grupy osób bezrobotnych:

- osoby bezrobotne do 25 r. ż. 1 mężczyzna
- osoby powyżej 50 r. ż. 2 mężczyzn
- osoby bezrobotne niepełnosprawne                                    
1 kobieta
- osoby długotrwale bezrobotne 7 kobiet, 10 mężczyznZgodnie z Planem Działania na lata 2014-2015 POKL
z udziału w projekcie będą mogły skorzystać osoby bezrobotne będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które jeszcze nie brały udziału w projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 2008-2013 współfinansowanych ze środków unijnych.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby  do składania wniosków. Formularze oraz kryteria można pobrać ze strony internetowej Urzędu  w zakładce USŁUGI RYNKU PRACY, w siedzibie urzędu pokój 14, a także w filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pok. nr 14 lub pod nr. tel. 22 775 92 42 wew. 121 lub 122.

18.03.2014

Szanowni Państwo !
Powiatowy Urząd Pracy  rozpoczął  ostatni VII etap w okresie programowania /01.01.2014 - 31.12.2014/ realizacji projektu „Czas działania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Informujemy, że prowadzimy nabór wniosków w ramach projektu systemowego na poniższe formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz pracodawców tj:

I. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wymienionych poniżej grup osób bezrobotnych:

- osoby bezrobotne do 25 r. ż. 2 kobiety, 1 mężczyzna
- osoby powyżej 50 r. ż. 6 kobiet, 10 mężczyzn
- osoby bezrobotne niepełnosprawne 1 kobieta, 3 mężczyzn
- osoby długotrwale bezrobotne 10 kobiet, 19 mężczyzn
- osoby pozostałe nie kwalifikujące się do żadnej z ww. grup. 4 kobiety, 12 mężczyzn


II. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach której  mogą być skierowane niżej wymienione  grupy osób bezrobotnych:

- osoby bezrobotne do 25 r. ż. 1 kobieta, 1 mężczyzna
- osoby powyżej 50 r. ż. 1 kobieta, 2 mężczyzn
- osoby bezrobotne niepełnosprawne 1 kobieta
- osoby długotrwale bezrobotne 7 kobiet, 10 mężczyzn
- osoby pozostałe nie kwalifikujące się do żadnej z ww. grup. 1 kobieta


Zgodnie z Planem Działania na lata 2014-2015 POKL
z udziału w projekcie będą mogły skorzystać osoby bezrobotne będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które jeszcze nie brały udziału w projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 2008-2013 współfinansowanych ze środków unijnych.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby  do składania wniosków. Formularze oraz kryteria można pobrać ze strony internetowej Urzędu  w zakładce USŁUGI RYNKU PRACY, w siedzibie urzędu pokój 14, a także w filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pok. nr 14 lub pod nr. tel. 22 775 92 42 wew. 121 lub 122.

10.01.2014

Szanowni Państwo !

Powiatowy Urząd Pracy  rozpoczął  ostatni VII etap w okresie programowania /01.01.2014 - 31.12.2014/ realizacji projektu „Czas działania” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informujemy, że ogłaszamy nabór wniosków w ramach projektu systemowego na poniższe formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz pracodawców tj:

 • organizację stażu - w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski, w których pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu,
 • organizację szkoleń - w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski, które zawierają oświadczenie pracodawcy  o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym szkoleniu,
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Zgodnie z Planem Działania na lata 2014-2015 POKL z udziału w projekcie będą mogły skorzystać osoby bezrobotne będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które jeszcze nie brały udziału w projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 2008-2013 współfinansowanych ze środków unijnych w szczególności:

 • osoby młode do 25 roku życia w tym osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby, które utraciły zatrudnienie  w instytucjach sektora oświaty będące w rejestrze PUP na dzień 31.12.2013r. i które nie korzystały z instrumentów oraz usług rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby pozostałe nie kwalifikujące się do żadnej z ww. grup.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania wniosków. Formularze oraz kryteria można pobrać ze strony internetowej Urzędu  w zakładce USŁUGI RYNKU PRACY, w siedzibie urzędu pokój 14, a także w filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pok. nr 14 lub pod nr. tel. 22 775 92 42 do 44 wew. 121 lub 122.

 

22.11.2013

Szanowni Państwo!
Informujemy, że środki Funduszu Pracy na  finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w 2013 r. zostały w całości zaangażowane
W związku z powyższym zostaje zakończony nabór wniosków na aktywne formy.

Zapraszamy do współpracy w 2014 roku.

 

05.11.2013

MAMY JESZCZE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
Jesteś osobą bezrobotną, masz więcej niż 50 lat i myślisz o założeniu własnej działalności?
Nie zastanawiaj się długo i wypełnij wniosek!
Zostając uczestnikiem projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
POKL "Czas działania" Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.
możesz ubiegać się o kwotę  20 500 zł
Szansę na otrzymanie dofinansowania ma jeszcze:
9  osób  bezrobotnych ( 2 kobiety, 7 mężczyzn)
Kryteria oraz wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej są do Państwa dyspozycji na stronie internetowej: www.pupndm.pl oraz w siedzibie urzędu
w Nowym Dworze Mazowieckim i Filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do pok. 14.

06.09.2013

MAMY JESZCZE ŚRODKI NA SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
w ramach  projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL "Czas działania" Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.
Jesteś osobą bezrobotną w wieku powyżej 50 roku życia, myślisz o podwyższeniu lub zmianie swoich kwalifikacji zawodowych,           
możemy Cię skierować na szkolenie o jakim marzysz.
Nie zastanawiaj się długo, wypełnij wniosek!
Szansę na skierowanie w ramach szkolenia ma jeszcze:
12 osób bezrobotnych ( 4 kobiety, 8 mężczyzn)
Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną jest do Państwa dyspozycji na stronie internetowej: www.pupndm.pl oraz w siedzibie urzędu
w Nowym Dworze Mazowieckim  i Filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do pok. 2.

06.09.2013

MAMY JESZCZE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
Jesteś osobą bezrobotną, masz więcej niż 50 lat i myślisz o założeniu własnej działalności?
Nie zastanawiaj się długo i wypełnij wniosek!
Zostając uczestnikiem projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
POKL "Czas działania" Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.
możesz ubiegać się o kwotę  20 500 zł
Szansę na otrzymanie dofinansowania ma jeszcze:
12  osób  bezrobotnych ( 4 kobiety, 8 mężczyzn)
Kryteria oraz wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej są do Państwa dyspozycji na stronie internetowej: www.pupndm.pl oraz w siedzibie urzędu
w Nowym Dworze Mazowieckim i Filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do pok. 14.

03.09.2013

Szanowni Państwo,  
W związku z kolejna realizacją projektu systemowego „Czas działania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informujemy, że prowadzony jest  nabór:
Wniosków o przyznanie dofinansowania  bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wymienionych poniżej grup osób bezrobotnych:

- osoby bezrobotne do 30 r. życia ----------------------------1 kobieta
- osoby bezrobotne powyżej 50  r. życia--------------------12 osób (4 kobiety, 8 mężczyzn)
- osoby pozostałe nie kwalifikujące się  do ww. grup-----5 kobiet

Kryteria oraz Wniosek przyznawania  dofinansowania bezrobotnemu środków na podjęcie  działalności gospodarczej są do Państwa dyspozycji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy: www.pupndm.pl oraz w siedzibie Urzędu w Nowym Dworze Mazowieckim  i w filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pokoju nr 14.

17.05.2013

Rejestracja przez Internet
Jeżeli nie chcesz stać w kolejce to skorzystaj z rejestracji elektronicznej


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. Z 2012r., poz.1299) od dnia 27.05.2013r. będzie możliwość rejestracji elektronicznej.

W celu zarejestrowania się w formie elektronicznej należy wejść na stronę internetową
www.praca.gov.pl.


Ukaże się strona publicznych służb zatrudnienia, gdzie należy wybrać „zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy” i wypełnić formularz.
Powyższy formularz musi być opatrzony:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, lub
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej www.epuap.gov.pl , lub
 • od 01.01.2015r podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o dowodach osobistych

Jeżeli chcesz skorzystać z ww. usługi, z wykorzystaniem profilu zaufanego możesz założyć go bezpłatnie w następujących miejscach:

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul.Modlińska 10, Nowy Dwór Maz.
 2. Urząd Skarbowy ul.Legionów 7, Nowy Dwór Maz.

Prerejestracja
Możesz również skorzystać z prerejestracji tzn. wstępnej rejestracji wraz z rezerwacją terminu wizyty w urzędzie za pośrednictwem internetu. Ten rodzaj rejestracji nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym za pomocą ważnego certyfikatu. Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w ustalonym terminie.

WAŻNE:
Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej lub poszukującego pracy oraz  zasady rejestracji można znaleźć w zakładce „ABC Bezrobotnego – Rejestracja bezrobotnego; Poszukującego pracy”

Szczegółowych informacji udzielają:
kontakt PUP Nowy Dwór Mazowiecki tel.22/775-92-42 do 44

 • Pani Cecylia Grzybowska wew.116
 • Pani Teresa Nowicka wew.131

filia w Nasielsku tel. 23/691-29-09

 • Pani Iwona Ostrowska

14.06.2013

Szanowni Państwo,           
W związku z kolejna realizacją projektu systemowego „Czas działania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informujemy, że prowadzony jest  nabór:

 • Wniosków o przyznanie dofinansowania  bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wymienionych poniżej grup osób bezrobotnych:
- osoby bezrobotne do 30 r. życia 5 osób
( 3 kobiety, 2 mężczyzn)
- osoby bezrobotne powyżej 50  r. życia 15 osób
(4 kobiety, 11 mężczyzn)
- osoby pozostałe nie kwalifikujące się  do ww. grup 17 osób
(8 kobiet, 9 mężczyzn)


Kryteria oraz Wniosek przyznawania  dofinansowania bezrobotnemu środków na podjęcie  działalności gospodarczej są do Państwa dyspozycji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy: www.pupndm.pl oraz w siedzibie Urzędu w Nowym Dworze Mazowieckim  i w filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pokoju nr 14.

 • Wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną dla wymienionych poniżej grup osób:
- osoby bezrobotne do 30 r. życia 3 osoby
(1 kobieta, 2 mężczyzn)
- osoby bezrobotne powyżej 50  r. życia 13 osób
(4 kobiety, 9 mężczyzn)
- osoby długotrwale bezrobotne 2 osoby / mężczyźni
w tym osoby zamieszkałe na wsi: 15 osób (3 kobiety, 8 mężczyzn)

 

Kryteria naboru osób uprawnionych na szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Wnioski o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną są do Państwa dyspozycji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy: www.pupndm.pl (zakładka "Organizacja szkoleń")  oraz w siedzibie Urzędu w Nowym Dworze Mazowieckim i w filii Nasielsk.
W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pokoju nr 2.24.04.2013

Konferencja „Absolwent szkoły średniej na lokalnym rynku pracy – szanse i zagrożenia” podsumowująca projekt unijny EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim /22 kwietnia 2013 roku/. Konferencja z udziałem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Maz. jako partnera młodzieży w zaistnieniu na rynku pracy. Prezentacja przygotowana przez PUP. Czytaj więcej >>

 

25.03.2013

 

 

W dniu 22.03.2013 r. odbyła się konferencja pt.:
„Nowodworski rynek pracy – współzależność interesów, wspólne cele, wymierne korzyści partnerów rynku pracy – wyniki badania przeprowadzonego wśród lokalnych pracodawców”.


Organizatorami konferencji byli:

Starosta Nowodworski – Krzysztof Kapusta oraz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim – Jadwiga Popielska

Inspiracją do przygotowania spotkania było zlecone przez Powiatowy Urząd Pracy badanie nowodworskiego rynku pracy przeprowadzone w drugim półroczu 2012 roku wśród pracodawców powiatu nowodworskiego przez Biuro Badań Społecznych w Warszawie pod kierownictwem dr Łukasza Łotockiego.

Głównym celem konferencji była chęć podzielenia się z partnerami rynku pracy, uzyskanymi wynikami, a także stworzenie możliwości wymiany opinii, omówienia kluczowych zagadnień, wypracowania wniosków, które w konsekwencji mają prowadzić do poprawy skuteczności i efektywności wspólnie podejmowanych działań.

W 2012 roku w całej Polsce odnotowywano systematyczny wzrost liczby osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim jako jedyny na Mazowszu pomimo zwiększonego napływu rejestrujących się bezrobotnych osiągnął spadek poziomu bezrobocia. Przyjęte priorytety – pozyskiwanie oferty pracy jak również szybka i skuteczna ich realizacja spowodowały, że liczba osób podejmujących zatrudnienie była większa niż liczba rejestrujących się w PUP.

Mieliśmy zaszczyt gościć Pracodawców powiatu nowodworskiego, którzy mimo wielu obowiązków i napiętego grafiku licznie przybyli na konferencję.
Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście specjalni:
1)    Krzysztof Strzałkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, który w swoim wystąpieniu wyraził uznanie dla inicjatywy zorganizowania konferencji o tak ważnej tematyce;
2)    Jacek Całus   –    Prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza;
3)    Tomasz Sieradz  –    Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;
4)    Bogdan Rypiński  –    Członek Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o .o. w Warszawie
5)   oraz reprezentujący Samorząd terytorialny: Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Mariusz Łaszuk, Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia i Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  – Pan Krzysztof Bisialski oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu nowodworskiego.

Odczytano listy zaproszonych gości, którzy z powodów służbowych i osobistych nie mogli wsiąść udziału w spotkaniu:
-    Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Anny Aksamit czytaj więcej,                                    
-    Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza czytaj więcej.                                    

Podczas spotkania przedstawiono prezentacje nt.:
1)    „Nowodworski rynek pracy z perspektywy efektów działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2012 roku” czytaj więcej, Jadwiga Popielska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
2)    Prezentacja Członka Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Rypiński Bogdan
3)    „Analiza Nowodworskiego Rynku Pracy” czytaj więcej ,dr Łukasz Łotocki – Autor badania

Ważną częścią konferencji był panel dyskusyjny pn.: „Rola Powiatowego Urzędu Pracy – założenia a realia”, w którym udział wzięli:
1)    Jacek Całus           –  Prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
2)    Tomasz Sieradz      –  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
3)    Piotr Okienczyc      –  Prezes Zarządu Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin
4)    Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Personalny La Lorraine Sp. z o. o. Nowy Dwór Mazowiecki
5)    Wiesław Zając        –  Przedstawiciel Biura Badań Społecznych i Doktorant Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
6)    Krzysztof Kapusta  –  Starosta Nowodworski
7)    Jadwiga Popielska  –  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

W dyskusji panelowej poruszonych zostało kilka ciekawych wątków dotyczących wspólnych działań partnerów rynku pracy, co ważniejsze- sformułowane zostały konkretne wnioski i postulaty pracodawców skierowane do publicznych służb zatrudnienia dotyczące usprawnienia współpracy i zwiększenia jej skuteczności. Ponieważ część z nich wykraczała poza kompetencje urzędu pracy na szczeblu powiatowym i miała charakter systemowy, zgodnie z propozycją Pana Tomasza Sieradza -  Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zostanie przygotowane specjalne pismo adresowane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zawierające główne zagadnienia poruszone przez Panelistów i wynikające z nich postulaty zmian w obowiązujących przepisach w celu dostosowania form pomocy (głównie  instrumentów) do zmieniającego się rynku  pracy i do realnie występujących i zgłaszanych potrzeb pracodawców.

 

 

 

20.03.2013


Dnia 22 marca 2013r odbędzie się konferencja pn.:  „Nowodworski rynek pracy – współzależność interesów, wspólne cele,wymierne korzyści partnerów rynku pracy  – wyniki badania przeprowadzonego wśród lokalnych pracodawców”. W załączeniu plan konferencji...

 

 

06.03.2013

Szanowni Państwo,


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 5 marca do 3 kwietnia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.  czytaj więcej...

 

19.02.2013

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w dniu 4 marca 2013 roku rozpocznie rekrutację do II edycji projektu „Kierunek – Własna Firma III” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które:
-    zamieszkują na terenie woj. mazowieckiego w regionie podwarszawskim,
w powiatach: garwolińskim, grodziskim, grójeckim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, pułtuskim, sochaczewskim, wyszkowskim, węgrowskim, wołomińskim, żyrardowskim, warszawskim zachodnim,
-    nie posiadają i nie posiadały wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie są i nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub nie prowadzą i nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów
(w tym, m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (nie dotyczy działalności gospodarczej zarejestrowanej poza granicami Polski),
-    przystępując do projektu zobowiążą się do zarejestrowania planowanej działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba posiadająca status osoby bezrobotnej, lub nieaktywnej zawodowo, spełniająca jeden lub kilka z poniższych kryteriów kwalifikacyjnych:
1)    osoba poniżej 25 roku życia,
2)    osoba powyżej 45 roku życia,
3)    osoba zamieszkująca na terenach wiejskich,
4)    osoba niepełnosprawna.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz warunki i kryteria uczestnictwa w pojekcie opisane
są w Regulaminie Rekrutacji, które wraz z Formularzem Rekrutacyjnym i załącznikami dostępne będą na stronie internetowej: www.wup.mazowsze.pl oraz w Biurze Projektu:
ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa, pokój nr 410.

21.01.2013

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z otrzymaniem decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2013 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, ogłaszamy nabór wniosków na niżej wymienione formy wsparcia dla osób bezrobotnych i pracodawców:

 • organizację stażu,
 • organizację prac interwencyjnych,
 • organizacje robót publicznych,

Ze względu na wymóg efektywności zatrudnieniowej nałożony przez MPiPS w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski, w których pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonej ww. formie wsparcia,

 • organizację szkoleń - w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski, które zawierają oświadczenie pracodawcy  o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym szkoleniu,
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, że będziemy realizować kolejny etap projektu systemowego „Czas działania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


O terminie naboru wniosków w ramach projektu zostaną Państwo powiadomieni na stronie internetowej w zakładce „Aktualności” oraz w siedzibie urzędu.


W związku z powyższym zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne do składania wniosków. Formularze oraz kryteria można pobrać ze strony internetowej Urzędu w zakładce USŁUGI RYNKU PRACY , w siedzibie urzędu pokój 14 , a także w filii Nasielsk.
Aby usprawnić Państwu pracę przy każdej formie aktywizacji został zamieszczony formularz wniosku (wersja doc) do wypełnienia w wersji komputerowej (należy wypełnić szare pola formularza przy czym każde pole musi być uzupełnione). Po wydrukowaniu, wniosek powinien być podpisany własnoręcznie w wyznaczonych do tego polach.

W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pok. nr 14 lub pod nr. tel. 22 775 92 42 do 44 wew. 121 lub 122.

 Poprawiony: środa, 16 kwietnia 2014 10:05
 
 

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama